Næringsliv  -    Landhandel     -      Skule og Barnehage   -      Kyrkja    -      V.I.L   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 540 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare kor det også er treningsstudio!  - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Lokale websider
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
  BYGDA VÅR
Lag og foreningar
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Årvisse arrangement
Vikeputten  
Arrangert 30. april 20
11
Fotballturnering som samla heile 69 lag i 2010 (59 i 2009) og hundrevis av born frå heile distriktet, til ein dag med fotball-kampar frå morgon til kveld
Vikeputten 30.4.2011
Fotoalbum frå Vikeputten 2010
Fotoalbum frå Vikeputten 2009
LES MEIR HER
Vikesprinten
Sist arrangert 1.mai 2011
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland med 150 deltakarar.
Vikesprinten 1. mai 2011

Laurdag 1.mai-10  Les HER
Reportasje/resultat 2009: HER.
17. mai festen

Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen. Vikebuen er på beina frå morgon til kveld.  Nasjonaldagen 2010

Vikestølsmøtet
4. juli 2010

Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2010
Les 100 år på Vikestølen her

Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 24. juli 2010

Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
Festivalbilete frå 2010 HER 
Festivalbilete frå 2009 HER 
Les meir her

Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 6. sept. 2009

Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodding til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen sept. 2009

Familieidrettsdag erstatta Kvamsåsen Rundt
Arrangert: 2. okt. 2010

Slutt for tradisjonsløpet Kvamsåsen Rundt, men ny
giv med 'familieidrettsdag'.
Les meir  frå 2010 HER.
Ein familieidrettsdag erstattar frå 2010 av det tradisjonsrike løpet.
Bildearkiv 2009 HER.  
Kvamsen-Rekordar HER.
 

Val og nominasjon i 2011

Kyrkjelege val og nominasjon
Valliste
klar tilsoknerådsvalet i Vikebygd
(11.5.11 SS)  Det er komen inn ei liste til soknerådsvalet i Vikebygd.  Denne har 15 gode kandidatar.  Til soknerådet skal veljast 6 fastemedlemar og 5 varamedlemar mellom desse kandidatane.  Valordninga er slik at det heilt og fullt er veljarane som avgjer kven desse 6 faste medlemane blir. Det er også mogeleg å føra opp andre kandidatar enn dei som står på lista, ved dette valet.  Skal dette virka inn må svært mange vera samde om å setja opp same person. I Haugesund førte ein slik aksjon til at det kom inn eit medlem i soknerådet som i utgangspunktet ikkje stod på lista. 

Lista er i utgangspunktet godkjend, men soknerådet ventar på tilbakemelding frå kyrkjeverja på at alle formalitetane stemmer, før den vert offentleggjort.

 

Kyrkjelege val same dag som kommune og fylkestingsvalaa
Nå startar sokneråda sin nominasjon

(28.2.11 SS)  Starten for den politiske organiseringa av landet med kommunestyre, var kyrkja si inndeling i prestegjeld.  Kyrkjelege organ og prestane hadde i tidlegare tider mykje av ansvaret for organisering og styring av landet.  Med formansskapslovane frå 1837 vart Noreg inndelt i 392 geografiske område med basis i prestegjelda. 

Vikebygd kyrkjeI vår tid har ikkje kyrkja noko ansvar eller rolle i den politiske styringa lengre.  Kommunane har rett nok eit ansvar for å finansiera kyrkjebygg, kyrkjegardar og stillingar som kantor (organist), kyrkjetenar, klokkar, kyrkjeverje osb, men utover det så styrer kyrkja seg sjølv på lokalplanet.  Dette i form av sokneråd som har ansvaret for livet (aktiviteten) i kyrkjelyden og eit fellesråd for heile kommunen som har ansvar for alle kyrkjebygg, kyrkjegardar og som arbeidsgjevar for dei tilsette utanom soknepresten. 

Soknerådet i Vikebygd er sett saman av seks valde medlemar og i tillegg soknepresten.  Det er fem varamedlemar som er valde frå soknet, slik at det skal veljast 11 personar. Det er viktig at desse har brei kompetanse (erfaring og bakgrunn) for å løysa dei mange oppgåvene som ligg til rådet.

Nå treng kyrkja mange villige.
I Vikebygd tek soknerådet nå til med å spørja folk til å stå på valliste.  Å bli spurt om dette er ei ære.  Å få ei slik tillit bør resultera i eit JA.  Lista bør ha mange fleire namn enn dei som skal veljast, slik at det er dei som røyster som avgjer kven som skal få plass i rådet. 

Denne gongen blir det ekstra interessant å få vera med.  Kyrkja i Vikebygd feirar 75 års dag i 2012.  La det bli ein fest for heile bygda!  Skulle det vera slik at du har lyst til å vera med og stilla deg til disposisjon for ein periode i soknerådet, så gi eit vink til ein av dei som i dag sit i soknerådet.  Det blir motteke med stor glede.  Kravet for å stå på liste er at du er medlem av den norske kyrkja og at du har fast bustadadresse i Vikebygd.

Her er ingen politiske parti - men mange gode Vikebuar som vil vera med og ta ansvar for kyrkja i bygda og den aktiviteten som skjer i og rundt dette vakre bygget. 

Vikebygd sokneråd 2009 - 2011Dei som sit i soknerådet i dag er:  
Brit Nelly Ness Tveit (leiar), Dag Hans Nagel-Alne (repr. i Fellesrådet), Steinar Skartland, Ellen Skretteberg, Rolf Alne og Berge Thomas Velde. 1. varamann er Jenny Svendsbøe. Sokneprest Johannes Nedrelid er fast medlem og ikkje på val.

Kor mange som tek attval er ikkje avklart ennå.

 

 

- Nominasjon til kommunestyret 2011 -

Partilistene er klare for Kommunestyrevalet 2011
Seks frå Vikebygd er nominerte

(28.2.11 SS)  Alle politiske parti i kommunen har nå halde nominasjon og gjort klare sine lister til valet. Berre to av partia har kandidatar frå Vikebygd denne gongen: Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti.  Desse kandidatane er:

  • Anne Lise Auestad, KrF
  • Dominikus Nagell Bjordal, SP
  • Kjetil Skartland, SP
  • Steinar Skartland, KrF
  • Svein Terje Vestbø, SV
  • Knut Øvstedal, SP

Valgportalen:  valg.no

Nominasjon til kommunestyrevalet
(24.2.2010)  Vindafjord KrF hadde nominasjonsmøte 22. februar og vedtok partiet Anne Lise Auestad - nominert til kommunestyrevalet på KrF si listesi liste Steinar Skartland - nominert til ordførarkandidat på KrF si listetil valet på nytt kommunestyre.  Nominasjonsmøtet bad der Steinar Skartland om å stå på toppen av lista som KrF sin ordførarkandidat i Vindafjord.  Han har i inneverande periode fast plass i kommunestyret og er m.a. vald til leiar av hovedutval for oppvekst og omsorg (OPOM) og leiar av sakkyndig nemnd for eigedomsskatt. På dei neste plassane finn ein Tove Elise Frøland frå Vats, Gustav Løge Fosse frå Ølensvåg og Fredrik Hellevik Lothe frå Ølen.  Ein annan Vikebu på lista er Anne Lise Auestad.  Meir om saka på laget si web-side:  www.krf.no/vindafjord  /  Nyhet her 

Fleire reportasjar frå 2011 ser du her.

....Vikebygd.org...

LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vikeputten - 700 spelarar
Skogbrann i Vikebygd
Mini-konsert med korpset
Bedehusbasaren
Påskelotteri og minikonsert
Innviing av orgel i Skjold kyrkje
Idrettslaget - val av styre
Ny CD med Tom Roger
Vikebygd Vassverk - årsmøte
Vikebygd Vassverk - årsmøte
Skjoldar-jentene vann
Kulturettermiddagen
Korpset treng folk
Heiderspris på årsmøte
Motorbåtforeininga
Elg i Årvik
Kyrkeleg nominasjon
Kraftproduksjonen i gong
Speidarbasaren
Kommuneplanen
Idretten i Vikebygd
Stadnamn for Vikebygd
Sogeskrift for Vindafjord
Brann i hytte i Vikebygd
Nyttårsbarnet
Godt Nytt År 2011
ÅRET 2010

 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

  Det skjedde i året: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org