Næringsliv    -      Skulen   -      Kyrkja   -      Kvamsåsen Rundt    -      Fotball   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 537 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare. - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Årlege arrangement
Vikeputten  
Sist arangert 25. april 2009
FOTBALLTURNERING
LAURDAG 25 april-09  Les HER

Fotoalbum 2009: HER
 
Vikesprinten  
Sist arrangert 1. mai 2009
ORIENTERINGSLØP
FREDAG 1. mai-09  Les HER
Fotoalbum frå
Vikesprinten 2009: HER
17. mai festen
Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen.  Nasjonaldagen 2009
Bilder frå 17.mai 2008.  
Vikestølsmøtet
Sist arrangert 28.6.2009
Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2009
Les heftet om Vikestølen her. 
Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 18. juli 2009
Fest og fiskekonkurranse .
Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
 
Festivalbilete frå 2009 ser du HER 
Resultatlista frå 2009 ser du HER
Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 6. sept. 2009
Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodning til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen september 2009
Kvamsåsen Rundt
sist arrangert: 7. nov. 2009
Fast tradisjon:  1. søndag i nov.
Vestlandet sitt hardaste løp i terreng og på veg. 11 km løype, men også løyper for born og familiar:  Halvkvamsen og mini-Kvamsen. 

frå 2009 HER.
frå 2008 HER.
frå 2007 og 2006 HER.

Lokale websider

Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
KFUK-M Speidarane
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Vikebygd
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Info. frå Regjering
og departementert
Fotoalbum frå Vikebygd
Bjoanett
Bente T. Barane's Herbalife
Bedrifter i Vikebygd
Jakob Rødde - Gamlatunet 
Gangstø Transport 
Ålreit Ålfjordsenteret 
Dommersnes & Larsen  
Plassabakeriet 
Vikebygd Landhandel AS  
Bjordal kurs og fritid 
Kvamme Sag 
Ølen Trevare 
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. foretak  i Vikebygd
Vikebygd nytt:

Skuleruta 2010-11.      Vêrvarsling    Krusidullar frå Frøken Vims.  


Lakseoppdrettet ved Buholmen i Ålfjorden 

Etableringa er godkjent
Kommunen kjem ikkje til å gjera noko 

(25.3.2010 Steinar)  Både ordførar og rådmann viser til at etableringa av lakseoppdrettet er lovleg og i tråd med føresetnadane staten har lagt i konsesjonen dei ga for 4 år sidan.  Samla kommunestyre gjekk imot dette.  Det same gjorde grendautval og Tysvær Fiskarlag. Dersom kommunen hadde hatt ein etablert i kystsoneplan klar ville denne kunna ha lagt føringar for korleis saka skulle vore handsama også frå staten si side.  Når ein slik plan ikkje er på plass vert kommunen berre ein høyringsinstans, mens avgjerda ligg hos Fiskeridirektoratet.  Vindafjord kommune har tiltrådt og godkjent den såkalla Hardangerfjordforskrifta, som legg føringar for kor mykje oppdrett det skal kunna vera i fjordane her.  Hadde konsesjonssøknaden vore handsama i dag ville den truleg ha fått nei, men då den vart gjeven for fire år sidan var den i tråd med dei føresetnadar som Fiskeridirektoratet handsama søknaden etter.


Protestar mot nyetablering.
Stort lakseoppdrett vert etablert ved Ulvebne
(14.3.10  Steinar) I det siste er det kome blåser og anna utstyr på plass i Ålfjorden for etablering av fiskeoppdrett ved Buholmen utanfor Ulvebne. Fleire bygdefolk og også medlemer i Grendautvalet, ser med uro på etableringa som dei fryktar vil gje auka forureining av fjorden og hindre tilgang til ein av dei gode fiskeplassane som er ved flua utanfor Buholmen.  Rune Hetland seier Grendautvalet vil drøfta dette i eige møte, men fryktar at det er lite dei kan gjera då konsesjon er gjeven av fiskeridirektoratet.  Da han sat i kommunestyret stemde Hetland mot denne etableringa, og meiner å hugsa at kommunestyret den gong samla gjekk i mot då saka var oppe i 2006.  Hellesund Fiskeoppdrett søkte den gong om å etablera eit anlegg på 2400 m², eller 1560 tonn biomasse.

Kommunen ynskjer volumavgrensingar for oppdrettsfisk
I november i fjor handsama formannskapet i Vindafjord høyringsbrev i samband med den såkalla Hardangerfjordforskrifta, og gjorde fylgjande vedtak:
"Vindafjord Kommune ser med uro på dei utfordringar det er å bevara villaksen i Etneelva, og støttar Fiskeri- og Kystdepartementet sitt framlegg om å leggja nordre delen av Ølen - Vindafjord (inkl. heile Ålfjorden) inn under sona Hardangerfjord, og dermed under direktoratet sin forvaltningsregion Vest.

Kommunen støttar også den delen av dei nye føresegnene som set volumavgrensingar for oppdrettsfisk av laks, aure og regnbogeaure i Hardangerfjordområdet."
Les utgreiinga og vedtaket her.

Grendautvalet går imot etableringa
Vikebygd Grendautval handsama innspel til kommuneplanen i møte den 22.4 2009, og kom der med flg uttale:
"Sak 8: Matfisk anlegg 700 meter vest av Buholmen, søker Hellesund fiskeoppdrett.  Grendautvalget er sterkt imot flere fiskeoppdrett i Ålfjorden.  Det er uheldig for bygda og vår mening er at dette ikke tillates."

Leiar i Grendautvalet, Rune Hetland, har fått opplyst at då kommunen ikkje har på plass ein vedteken kystsoneplan ennå, så kan staten overstyra tildeling av konsesjon / plassering av fiskeoppdrett, noko som her er gjort.  Men då kommunestyret samla gjekk imot denne plasseringa meiner han det er eit statleg overtramt og brot med lokaldemokratiet at staten på denne måten overkøyrer lokale vedtak.

Nå ser vi fram til nærare orientering om etableringa og om den er i samsvar med retningslinene for fjorden.  Er det gjeva konsesjon av staten tidlegare er dette truleg ein konsesjon som vanskeleg kan overprøvast. 

- Rømt oppdrettslaks har potensial til å utrydde villaksen. Nå bør oppdrettsnæringa ta seg sammen, uttalar Bellona i nettavisa Fish.no , som også dokumenterer ein kraftig auke i talet på rømde oppdrettslaks og regnbogeaure. Her kan ein og lesa om Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som meinar at lakselus-situasjonen er ute av kontroll, og krev både stans i vekst og sanering av anlegg i utsette regionar.


Oppdrettsanlegg ved Buholmen
Konsekvensar for elvar og lokalsamfunn

(18.3.2010/ endra 19.3. Steinar S) Hellesund Fiskeoppdrett AS vart 9.12.2005 tildelt konsesjon for å etablera anlegg for Laksefisk med øvre grense 1200 tonn mtb ved Trovågneset i Ålfjorden. På grunn av protestar frå mattilsynet vart ikkje konsesjonen teken i bruk og Fiskeridirektoratet, region Sør valde då å trekkja konsesjonen tilbake. Etter klage frå Hellesund Fiskeoppdrett AS, utforma som ny søknad med lokalitet Buholmen, valde Fiskeridirektoratet å innvilga konsesjon under føresetnad: "Anlegget skal plasseres frittliggende i Ålfjorden, ca midtfjords."
 
I flg brev frå Fiskeridirektoratet skal plasseringa ha vore klarert med Tysvær Fiskarlag, Norges Notfiskarlag avd. Rogaland, kommunen og berørte etatar som bakgrunn for sakshandsaminga.
 
Dette stiller fleire seg undrande til. Kommunen protesterte m.a. med samrøysta kommunestyrevedtak mot etableringa. Svein Terje Vestbø, som tidlegare var styremedlem i Tysvær Fiskarlag, tek kraftig til motmæle mot at dei skal ha vore samd i plasseringa.  Dei var sterkt imot dette og meiner at fôrrestar og kloakk frå fisken etter kort stund vil dekka havbotnen under anlegget med slam og dermed også gjera det umogeleg for andre fiskeslag og krepsdyr å leva her.  Gift som vert nytta mot lakselus drep også krepsdyr og øydelegg miljøet i området der oppdrett er plasserte.

Avstanden til Dommersnes Industriområde er kort. Plasseringa av fiskeoppdrett her kan redusera kommunen sine alternativ for etablering av industri. Sjukdomar kan spreia seg til andre eksisterande oppdrett i fjorden, noko m.a. Bremnes Seashore i Trovåg er opptekne av. Dei er avhengige i periodar å pumpa sjøvatn til det landbasserte anlegget.  Så store fiskemengder konsentrert i mærar vil også gje store utslepp av kloakk.  Som kartet syner er vegen kort til Skjeljavika badestrand, som kan verta øydelagd som fylgje av oppdrettet.

Rømming av oppdrettsfisk er ikkje lengre noko som er unntaket, men regelen. T.d. rømer mellom 100.000 og 200.000 oppdrettslaks og regnbogeaure i året. Noko som har synt ein kraftig auke i seinare år. I oktober stakk 1000 laks av frå eit anlegg i Gamle Hellesund på Sørlandet, noko som skapte stor frykt for framtida til villaksen i elvane på Sørlandet. "Villaksen er i ferd med å forsvinne", seier styreleiar Aage Wold i organisasjonen Norske Lakseelver til NTB. Miljøavdelinga i eit av Noregs største oppdrettsfylke meiner kommersielt fiskeoppdrett ikkje er berekraftig, og seier nei til at næringa får utvide produksjonen.
 
Spørsmålet er heller om ein ikkje nå må utvikla fiskeoppdrett vidare slik at alle anlegg etter kvart vert flytta på land, der det vert bygd anlegg etter prinsipp med kunstige elvar kombinert med store kummar. Det vert dyrare, ja, men kva kostar den utviklinga vi nå ser der villaksen forsvinn og sjukdomar og lakselus spreier seg?

Les også meir om Lokale protestar mot lakseoppdrett
Les kommunen si utgreiinga og vedtaket her.


Lakseoppdrett i fjorden
Ureina kloakk tilsvarande ein småby rett ut i Ålfjorden

Sjå 'Pure Salmon'-videoen om norsk lakseoppdrett som er lagt ut på YouTube i fire deler.

Gjennom dei siste ti-åra har det vore sett inn store ressursar for at fjordane våre skal vera reine. Kloakk skal ikkje gå rett i sjø og vassdrag. Alle byar etablerer reinseanlegg slik at berre det reinsa vatnet vert slept ut på djupt vatn.
 

Frå fiskeoppdrett i sjøen er det ingen rensing. Det som kjem inn framme - må også der koma ut bak. Utslepp frå 1000 tonn laks tilsvarar kloakk fra 12 000 menneske, rekna i mengd av Nitrogen og Fosfor. Egersund by har 10.400 innbyggjarar. I Eigersund kommune omlag 13.000. Det nye oppdrettsanlegget i Ålfjorden er godkjent for opp til 1200 mtb. Det tilsvarar at kloakken frå Egersund by gjekk ureinsa ut i Ålfjorden. I tillegg kjem restar av fiskeforet, medisinering etc. (Kjelde: Norges Miljøvernforbund)
 
Sjå videoen i fullskjerm - klikk knappen:
Les nytt info frå Naturnvernforbundet om oppdrettsanlegg.

 
 
 

.......Vikebygd.org......

Siste endring 25. mars 2010
------------------------------------
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vik kraft klar for vasskraft
Speidarbasar i kjend stil
Torvonn i gamald tid
Protestar mot lakseoppdrett
Kulturettermiddag
Utfart til Olalia
Årsmøte i speidargruppa
Årsmøte i O-gruppa
40-års jubileum V.I.L
Takk til Mari for 19 år
Skøyteorientering
ÅRET 2009
Nyttårsfeiring
Kvit jul i Vikebygd
Julegudstenesta
Vik skule teikna jula
Julefest ved Vik Skule
Tenning av julegrana 4.12.09
Julemesse med fullt hus
BYGDAMØTE 11.11.2009
Kvamsåsen Rundt 2009
Innsamling til Ukraina
Hausttakkefest i kyrkja
Ny CD frå Tom Roger Aadland
Basar på bedehuset
Kosedag på gamleskulen
Stortings- og soknerådsvala
Den 20. vikestølsmarsjen
Kronprinsparet til Vindafjord
Ope møte om kom.planen
 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 

Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet 2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

 


kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller forening så ta kontakt med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
  


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. bsp;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org