Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.no Vindafjord kom. Ledige tomter Skule og Barnehage Turløyper Nærområdet Slekt-søk Kyrkja Kyrkjebladet Vêret vikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkje-Webside  |    Speidarane   |    Landhandelen  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2017-18   |   Kontakten Skule-Barnehage  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra 29. okt. 2017

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter og kunngjeringar frå Vikebygd !
Media og Arrangement
Nutajakt i Vikebygd - Tre-Topps-Tur 5.11.
Manglar du nutar for merke eller diplom?

av Øyvind Valen, 29.10.2017

I år er det så vått i fjellet at me avlyser den tradisjonelle Hardhausen over seks fjell for å samla inn nutabøkene. Me trur rett og slett det blir for hardt til å nå fram før det blir mørkt...

I staden inviterer me til tretoppstur. Du kan velja om du vil gå i nordfjella eller sørfjella. Begge turane er sundag 5. november klokka 10:00, og me reknar fire-fem timar.

Start frå Årvik bedehus eller frå Bjordal. Me har turleiar klar begge stader.
Lurer du på noko så ring / send SMS til Øyvind: 95051159


Den flytande fiskarheimen, velferdsstasjonen og møtebåten, legg til kai i Haraldseidvågen i tre dagar.
Du er velkommen ombord.

Det er "Den indre Sjømannsmisjon" som driv betelskipet «Elieser 6», eit kjent innslag mange stader langs kysten. Sjå her.

Den indre Sjømannsmisjon blei starta 12. januar 1880 og dei skriv slik om målet då dei starta arbeidet:
"Målsettinga var å bringe evangeliets lys inn i mørke fiskerimiljø blant sildefiskarane nord i landet, og samtidig betre dei sosiale forholda i fiskeværa på eit bredt diakonalt plan."

Dei driv i dag eit aktivt arbeide blant fiskarar og sjøfolk langs Norskekysten - og også eit arbeid for utanlandske sjøfolk.

Når dei legg til kai i bygdene på våre kantar så er det ikkje berre sjøfolk som vert inviterte inn.  Skipet er eit flytande bedehus som ynskjer alle velkommen om bord.


Sjå NrK programmet om Betelskipet Elieser 6, her
 


En revy blir til…
av Rolf Julsrud 27.10.2017

 

2017 var året Vikebygd samlet krefter for et amatørteater. Konstruktive og engasjerte sjeler samarbeider med idrettslaget og sår frøet om en kombinert helaften på bygdahuset med både revy og dans. Ideen slår an og arbeidet kan begynne. Det skulle etter hvert vise seg at mange hadde hatt en fot i den teatralske verden tidligere, og enda flere tusenkunstnere ble rekruttert til å by på seg selv. Tanker og ideer ble kastet opp, noen forble i luften og en hel del ble plukket ned igjen. Manus og tekstskriving tok til i de sene nattetimer, arrangementet begynte å ta form og ikke minst mange, mange detaljer kom på plass.

Nå er det ca 2 uker til vi går på scenen og vi jobber på spreng for å komme i mål. Fortsatt er det ting vi synes å ikke ha kontroll på, men med denne løsningsorienterte og ressurssterke gjengen synes det som alt er mulig!

Øve, øve øve… Noen ordner en sykkel, andre har en bikini, noen kan male, tilbud på sminke, mens andre har tid til å snekre. Tusenkunstnere må til på mange områder for å lykkes. Bakst og kaffe gjør det hele både kjekt og koselig, dine forkunnskaper er det ingen som spør om så lenge man har lyst til å bidra! Bonde, mamma, fotballtrener, henting, snekker, pappa, oppmann, kjøring, nøkler… alle har hver sin logistikk som skal gå opp, så litt ekstra travelt er det. Om vi glemmer å hilse på er det ikke fordi vi er overlegne, vi er bare i vår egen lille revyboble hvor vi pugger replikker, nynner på sanger vi aldri før har hørt eller tenker på alle de små tingene som skal ordnes. Men bare vent, etter 11. november blir vi «normale» igjen, så da kan vi snakkes. Om vi ikke skal begynne å planlegge neste forestilling…

Sjå meir her
Bøsseinnsamling søndag 22. oktober
Vikebuen ga kr. 19.800 i bøssene!

av Steinar Skartland, medlem i aksjonskomiteen i Vindafjord, 22.10.17
 

I solskin og vind gjekk 8 vikebuar med bøsser og banka på alle dørene i bygda, i tillegg til to som stod for organiseringa. Dei vart alle godt mottekne, og var det nokon som ikkje hadde kontantar eller som ikkje var heime, så fekk dei ein lapp med kontonummer og VIPPS nummer for å kunna senda pengar elektronisk.

I heile Vindafjord kom det inn ca.
kr 250.000, i dei 114 bøssene. Totalt var nær 130 personar i aktivitet med innsamling, organisering og oppteljing. Vi kan berre retta ei stor takk til alle som deltok og alle som ga.

Ikkje alt blir registrert i oppteljinga.
I tillegg til bøssene så var det ein næringslivstafett dagane før innsamlinga. I Vindafjord kom her inn kr 101.572 inkludert bidraget frå kommunen på kr 25.000,-.  Men ikkje alt kan registrerast lokalt. Midlar som kjem inn via VIPPS og direkte bidrag til aksjonen sin konto, vert ikkje fordelt på kommunen.  Dei er likevel med i totalbeløpet på landsbasis.  

Totalt i Vindafjord kom et inn kr 250.085 i bøssene og med andre registrerte bidrag er totalen kr 366.162.  Ein reknar med at dette stig m.a. med det som kjem inn på VIPPS og andre bidrag.

Vil du gi, kan du nytta
VIPPS nr.: 2133
  (valgfri sum).
eller
SMS: send TVA til 2133 (250 kr).

 


To av eldsjelene i arbeidet med aksjonen lokalt er Jon Olav Velde og Magne Christi-ansen (banksjef i SR-bank), som saman med lokale innsamlingskontaktar i kommune-komiteen og medhjelparar frå banken, stod for oppteljinga søndag kveld.

Dei innsamla pengane skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgong på læring. Eit av fem barn i krig- og konfliktområde står i dag utan skulegong. Unicef jobbar hardt og målretta for at barn ikkje skal få øydelagt framtida på grunn av dei vaksne sine krigar og konfliktar. Skulegong gir born som lever i konfliktområde ein moglegheit til å læra, leika og vera saman. På sikt bidrar utdanning til å byggja opp att samfunn og gi håp for framtida.

Aksjonskomiteen vil takke for godt samarbeid og god hjelp frå frivillige til komitearbeid og som bøssebærar.

Følg med i kor mykje som kjem inn her.

Les meir her


Bøsseinnsamling søndag 22. oktober
Vikebygd har 8 bøsseberarar på plass!

av Steinar Skartland, medlem i aksjonskomiteen i Vindafjord, 18.9.17

Årets TV-aksjon går til Unicef og har som mål å hjelpa barn og unge i krigssonar å få den skulegangen dei har rett på.  Slagordet er «Hvert barn er en mulighet»
Sjå meir på: www.blimed.no, -der er mykje flott informasjon om aksjonen og organisasjonen.

Politikarar på ringedugnad i næringslivsstafett
Onsdag 18.9. deltok ordførar, varaordførar, utvalsleiar og leiar for servicetorget i kommunen, på dugnad saman med politisk leiing i alle kommunane på Haugalandet. Dei nådde å ringa til ein stor del av verksemdene i kommunen og utfordra dei på å støtta TV-aksjonen med ei gåve.
 
Totalt var det til og med onsdag kveld kome inn kr 27.063.084 i Noreg.
Av dette er beløpet i Vindafjord, frå bedrifter og kommunen, på kr 94.086
 
Om vi ikkje nådde fram til di bedrift, kan du ennå delta i stafetten på websida: giverstafett.no/gi-gave
 
Følg med i kor mykje som kjem inn her.


Eksisterande veg skal bli gangveg
Vossaplassvingane
av Steinar Skartland 17.10.2017

Klikk her for å opne TertialrapportenI den 2. tertialrapporten frå rådmannen i Vindafjord kommune i år (årets første 8 månader) står følgjande om arbeidet med utbetring av Vossaplassvingane sør for kyrkja i Vikebygd:

- Vindafjord kommune fekk TS-midlar (trafikksikringsmidlar) på 1,5 millionar kr i 2017. Det er aktuelt å søkja om TS-midlar i 2018 også. I Handlingsprogrammet for fylkesvegar er det sett av midlar til Vossa-plasssvingen i 2019. Tiltaket er eit samar-beidsprosjekt mellom Vindafjord kommune, Statens vegvesen og SØK. Vindafjord kommune inngår avtale om utbygging med Statens vegvesen og blir byggherre. Det er inngått grunneigaravtalar som sikrar grunn. Planar er laga for veg og VA-anlegg og høgspentkabel og andre kablar. Planane som gjeld vegen er til godkjenning hjå Statens vegvesen og anbud blir snart sendt ut.

Leidningar blir lagt der ny veg skal komma, og kan leggjast slik at høgspent, som må førast fram til Trovåg til om lag årsskiftet, kan komma på plass i tide. Eksisterande veg skal bli gangveg. Fullføring av vegdelen krev at fylkesvegmidlane er på plass.

Det blir lagt vatn og kloakk i traséen.

Interesserte kan lasta ned og lese tertialrapporten her.

I rapporten er det under "Kommunale bygg og infrastruktur" finn ein også post om  leikeplassar, der kommunestyret har sett av midlar til kontroll av leikeplassar og riving av utrygge leikeapparat på leikeplassar i kommunal eige. Fylgjande står under denne saka:

- Det har vore møte med Vikebygd, Vikedal og Skjold grendautval for å informera om saka. Det er laga forslag til avtale mellom kommunen og grendautvala om drift og vedlikehald av leikeplassar.


Handle lokalt dagen - laurdag 21. oktober
på Joker Vikebygd

av Steinar Skartland/Gunn Vikingstad 11.10.17  /  oppdatert 17.10.2017

Laurdag 21.10.17. er det "Handle lokalt dagen", ein dag som blir markert på ulikt vis på mange mindre butikkar rundt om i landet.

Joker Vikebygd er sjølvsagt med - og me vil laga til litt ekstra i butikken den veka, fortel Gunn Vikingstad. 

- I tillegg lagar me til, i samarbeid med 9.klassingar frå bygda, "Pop-up middagskafé" på Bygdahuset, tysdag 17.oktober kl. 16-18. Sjå plakaten for denne.
Menyen blir Fårikål. Prisen er kr 100 / 50 (under 12 år).


Pop-Up middagen
Det vart ei vellukka middagsservering på bygdahuset tirsdag 17, som eit samarbeid mellom 9. klassingane og Joker-butikken. I tillegg til dei som kom og fekk seg fårikål til middag, så var det også andre som kjøpte med seg heim. Det var laga til meir enn ein fekk seld.
- Det kunne godt vore fleire som kom, fortel Gunn Vikingstad då middagsserveringa var over. - Me har nok restar til å servera nokre i morgon og! Uansett, glad for dei som kom.

- Deilig med fårikålmiddag, masse folk og god stemning! var Ingrid Mathilde sin kommentar til Vikebygd.org på Facebook etter arrangementet.


Klikk her og få 10 gode grunnar for å handla lokalt!Handle lokalt dagen
Handle lokalt dagen er initiert av Merkur-programmet, eit statleg program for butikk-utvikling. Det er Kommunal- og moderniserings-departementet sitt verktøy for å utvikla butikkar i utkantstrøk, og dei gjev fylgjande informasjon om programmet: 
- Departementet ser at det er behov for å rusta opp dei mest marginale daglegvare-butikkane for å sikra tenestetilbodet i distriktet. 
- Laurdag 21.oktober blir det ny aksjonsdag for lokal handel. Alle Merkur-butikkar over heile landet blir invit
erte til å delta i aksjonen. 
Slagordet for nærbutikk-dagen er: 
«Handle lokalt – vel nærbutikken».

Klikk på den oransje sirkelen  .

Kampanjen vil som tidlegare fokusera på kor viktig butikken er, både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusera handelslekkasjen og stimulera til meir lokal handel.

- Når du handlar lokalt, er du med på å oppretthalda nærbutikken og eit levande lokalsamfunn. Vi ønskjer å takka kundane for at dei sluttar opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordra dei som handlar lite lokalt, til å tenkja over kva butikken betyr for bygda, seier seniorrådgivar Per Kjetil Jørgensen i Merkur.


«60+ treff» i Skjold kyrkje til hausten
Skjold sokneråd ved diakoniutvalet ønskjer velkommen til uformelle,
sosiale samvær i kyrkjelydsalen:
Torsdag den 30. nov: Kjem tilbake til dette.
Her blir prat med kaffi og litt attåt. Sjå plakatar.      Velkommen!


Innsamling av klede til Ukraina

Har du godt, brukandes utval av klær i skapet ditt, og mellom dei ein del som du ikkje lengre brukar? Kanskje noko som borna har vakse frå?  Då kan dei verta til nytte for andre som ikkje har så mykje.  Kvar haust kan du få samla dette i plastsekker og levera det på bedehuset. Her ifrå vert det henta av "Open Heart Ukraina" som transporterer det vidare til trengande i Ukraina. Les meir her.

Den årlege innsamlinga til Open Heart sitt hjelpearbeid i Ukraina blir i år slik:

Måndag 23. okt. Austrheimsbygda bedehus kl. 16:00-20:00
Tysdag 24. okt. Øvre Vats bedehus kl. 13:00-20:00

Torsdag 26. okt. Vikebygd bedehus kl. 12:00-18:00

Open Heart har i mange år drive eit stort hjelpearbeid i Ukraina, særleg retta mot born og unge. Det er framleis behov for klede av alle slag. Dersom det ikkje passar på dei oppsette dagane kan de levera sekker heim til Ingeborg og Gudvin Vågen. Dei tek imot sekker heile året. Dei formidlar om lag 1000 sekker kvart år. Det står stor respekt av innsatsen deira.

Ein bed om 50 kr. pr. sekk i transportstøtte.

Torsdag kveld 26. oktober, etter at semitraileren er fullasta i Vikebygd, blir det møte på Øvre Vats bedehus kl. 19:00. Der vil Halvard Hasseløy visa bilete og fortelja om hjelpearbeidet. Det blir og ei god matøkt og tid til samtale om tilhøva i Ukraina. Med von om god oppslutning om innsamlinga, og at mange kjem på møtet med Halvard Hasseløy.
 


Tur-o og deltaking i årets sesong
av Jon Magne Svendsbøe, 5.10.2017

I årets tur o-løp  vart det selt 29 konvoluttar og 35 ekstra deltakarkort på butikken i Vik.  32 personar leverte inn klippekort, og 30 av desse fekk bronse-, sølv- eller gullmerke. Vedlagt er skriv og kart/foto fra årets to kart og postar.

Nokre deltakarar hadde runde tal på år dei har delteke og fekk dermed plakett:

 • Randi Hjellestad Trovåg, 30 år
 • Einar Marius Hjellestad Martinsen, 20 år
 • Inger H. Bjordal, 5 år
 • Jonas Fostenes, 5 år
 • André Fostenes, 5 år
Men ingen har delteke så mange år som Kirsten Nesse som med i år fullførte sitt 39. år!

Tre gåvekort, kvart på kr. 500,-, blei trekt ut blant alle som har vore innom dei to postane med bøker. 104 vitjande på bokposten på toppen av Trovågsfjellet, 73 vitjande på posten ved toppen av Såtå.  Vinnarar blei: Bjørg Gjesdahl, Aasta Hjellestad og Mona Fostenes.
 


Kyrkjene i Vindafjord
har nå fått si eiga nettside

6.8.2017


Her finn ein gudstenestelista og her er påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong.  Du finn denne på: www.vindafjord.kyrkjer.no

Du kan også lese alle utgåver av kyrkjebladet Hyrdingen på:  hyrdingen.no


Vikebygd Landhandel markerer 30. september
1 år med Gunn Vikingstad til rors.

Laurdag 30. september feirar me 1-års dag, fortel Gunn Vikingstad på facebook. Den dagen er det allereie eitt år sidan Rolf takka for seg - og damene skulle "fiksa biffen" sjølv.

- Me har lært mykje på eitt år. Me har gjort tabbar og me har gjort diverse som er bra. Uansett har me lyst til å feira dagen og håpar at du vil vera med, skriv Gunn.

Joker butikken feirar seg sjølv med nysteikte og gratis lappar og kaffi til dei som vil ha. Dei har også ukens Jokertilbud på plass og har i tillegg laga til noko ekstra.Ei helg med mange ulike aktivitetar i Vikebygd
Idrettsdag for heile familien, søndag

av Steinar Skartland 25.9.2017


Idrettslaget hadde lagt sin årlege all-idrettsdag til søndagen i år, i von om at det skulle trekkja fleire til idrettsbanen. Med 41 påmeldte born, 13 vaksne, 12 på dugnad og nokre besteforeldre i tillegg, så vart det omlag 70 som samlast ved banen.

Her var mange ulike aktivitetar som heile familien kunne delta i. Vaksne og born i saman. Lengdehopp, kulestøyt, orientering, skyting med boge og armbrøst, fotball, sykkelferdigheiter og sykkelløp, 60 meter og Triatlon (stafett med stylter, løp og sykling). Og alle som deltok fekk premie.

Og når dagen attpå til fekk både varmt vêr og sol, så var det ein kjekk dag der store og små fekk delta i saman.

I kafeen kunne ein kjøpa kake, kaffi, pølser og hamburgar. Med bord og benker utanfor så vart det også tid til å kosa seg i lag.

For dei som ville nyta dagen på annan måte og utandørs, så var det også familiearrangement ved hytta i Longåsdalen denne dagen.  Det var det hyttestyret som stod for. Også her ein årleg tradisjon.
Les meir her


Haugaland Interkommunale Miljøverk - HIM
feira 10 års jubileum

av Steinar Skartland 15.9.2017

Gro Stavland mottek gåva frå eigarkommunane (klikk for større bilete)
Ordførar i Tysvær, Sigmund Lier, overrekker her gåva frå kommunane som eig HIM, til administrerande direktør i HIM, Gro Stavland, under jubileumsfeiringa i Festiviteten. Gåva er eit bilete (etsing) av kunstnaren og grafikaren Frank Brunner. Tittelen på motivet er Tangible (som betyr: følbar handfast forståelig begripelig fattelig handgripelig konkret). Det viser jordkloden som to hender held, i universet.

Klikk her for større bildeEtter velkomst ved Stavland, ein god lunsj og kulturelt innslag, hadde Siri Klokkarstuen, ordførar i Etne, ein tale der ho trekte fram historia til HIM, både gjennom dei ti åra selskapet har eksistert og forhistorien. Ho har vore med i styret frå starten av og set nå so eigarrepresentant. 

Siri vart etterfølgd av Sigmund Lier, ordførar i Tysvær og leiar i representantskapet i HIM,  med fordraget om HIM i dag. -Det som kan karakterisera HIM er som ein god informant, sa Lier og viste til både webside, årsmelding og brosjyre til husstandane, alt av høg kvalitet og nyttig.

Tilslutt fekk Arild Karlsen, styreleiar i HIM IKS, sleppa til med sine visjonar om HIM framover mot 2027. - Eg er ikkje spåmann, så dette er nok heller mine eigne tankar, sa Karlsen som såg for seg samarbeid med andre og nye former for aktivitet innan miljø og ressurs.

HIM er eit veldrive interkommunalt selskap, eigd i fellesskap av kommunane Haugesund, Tysvær, Etne, Vindafjord, Etne og Bokn. Dei har ei viktig samfunnsoppgåve med å samla inn og handtera avfall frå hushaldningane og verksemder i eigar-kommunane. Men dette er ikkje avfall lengre, men ein ressurs som vert nytta til både energiproduksjon og nye produkt. T.d. blir organisk avfall kompostert og gjort om til matjord som dei så sel. Deponi skal ein ikkje lengre ha, men attvinning og foredling er målet.

Les meir om HIM her.Flott dag på Vikestølsmarsjen
150 registrerte deltakarar
av Steinar Skartland 3.9.2017


Over 150 store og små tok turen i solskinet frå Vikebygd og Bjoa. Oppe på Vikestølen var det konkurranse i hesteskokasting, loddsal, og høve til å kjøpa seg lapskaus, pølse i brød, kake, kaffi og saft. Alle dei som registrerte seg fekk ein diplom, som dette året var teikna av Mari Edona Tveit.


I hesteskokast var det stor variasjon i dugleiken, men førsteplassen vart delt mellom Ola Harald Alne og Eivind Gangstø, kvar med 27 poeng. Dei vart premierte med kvar sin bærplukkar. Den som var jamnast i sine treff var vel likevel Eivind, som i fem rundar oppnådde 20-26-22-20-27 poeng.  Mellom borna vart vinnarane Thomas med 19 og Johanne med 12 poeng.

Fast innslag er også å trekkja ut ein ryggsekk mellom dei som har vore innom Vikestølen siste året, og skreve seg inn i ei gratis-loddbok. Jarle Sandsgård i hyttestyret fortalde at i år hadde det vore ekstra mange innom. 4-500 meir enn i eit vanleg år. I tillegg kjem at ein god del er på tur innom Vikestølen, utan å skriva seg i boka. Men i alt hadde han registrert 1240 namn i boka.  Bergfrid Kolltveit, som hadde vore på Vikestølen 25. april, vart trekt ut som vinnar av sekken i år.

Det var seld omlag 4500 lodd fortalde Jarle. Dette var med og ga ei god inntekt til vedlikehald av hytta, saman med påmeldingsgebyr på marsjen, med 30 kr pr vaksen og 80 pr familie.  Godt fordelt mellom Vikebygd og Bjoa, noko også premiane på loddbøkene vart. Mange var gått då trekningane vart gjort, men andre tok desse med seg og skulle levera vidare. Ein flott sovepose vart vunnen av  Sigmund Tveit. Les her


Last ned og les aktivitetsprogrammet for laget Vikebuen:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
  
Sjå laget "Vikebuen" sitt
programhefte 2017
 
 

Ledige jobbar i Vindafjord -


Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


 Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 129.570 besøk / lesarar i siste 12 mnd. Gj.snitt 355 pr dag (i 2016: 322)
     

 

 

Klikk her for å laste ned kyrkjebladet - September utg
Kyrkjebladet Hyrdingen
kom ut den 7. september.
Det er mogeleg å lese kyrkjebladet
her


Flott dag på Vikestølsmarsjen
150 reg. deltakarar
av Steinar Skartland 3.9.2017
Turdag, konkurransar, mat i fjellet og blide fjes.
Les meir her


Sommarsbasar
for Sjømanns-misjonen

19. aug  -S.Skartland
Ein årleg tradisjon for den lokale misjonsforeininga

Les meir her


Gunstein Jordal har fotografert av alle gravsteinane i Vikebygd
Slekt og Data sin Gravminne-database
Alle gravminne er avfotograferte og lagt på nett

Les meir her

 


Kyrkjene i Vindafjord
har nå fått si eiga nettside

6.8.2017
Her finn ein gudstenestelista og her er påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong. Du finn denne på:

vindafjord.kyrkjer.no
 


Sildajazzkonsert
i Skjold kyrkje m.
Denise Gordon, Jazzin Babies og Shannon Barnett

av S. Skartland 11.8.17

Les meir her
 

Norway Cup 29.7.-5.8.17. 
Resultat for Skjoldar: Vikebygd Skjold Vats.
 
Skjolda IL kom på andre plass i Q 18/19 Playoff B
Av Steinar Skartland
Info frå NC web

Les meir her

 


Direktesending frå Plassabakeriet
102 sommarshow
torsdag 20.juli:
av Steinar Skartland 20.7.17
Fleire timars direkte sending både med intervjuer, musikk ved Tom Roger Aadland og flaskepost.
Les meir her

Lytt til intervjua
Lytt til musikken


Sommar og bakedag på Plassabakeriet
av Steinar Skartland 10.7.17
Kø ved bakeriet til langt
utpå ettermiddagen juli-laurdagane med baking i det gamle bakeriet.

Les meir her

GRASROTANDELEN
Ga 63.858 kroner til Vikebygd Idrettslag i 2016

Av Steinar Skartland 1.7.17
I flg. Norsk Tipping utgjorde denne i 2016 eit rekord nivå på heile 63.858 kroner, og 153 vikebuar hadde registrert seg for grasrotandel til idrettslaget. 1. halvår 2017 er beløpet 22.577 kroner frå 154 spelarar. Frå oppstarten av ordninga og fram til i dag har Idrettslag fått
kr 343.376.

Les meir her


Vikebygd speidarane
Kanotur til Telemarkskanalen
3.-7.juli 2017

Les meir her


Vikebygd Grendautval
Bli med og bidra i prosjektet:
«Vikebygd i bilde»

av Stein A. Sundve 30.6.17
Grendeutvalet samlar inn bilete frå bygda.

Les meir her


Vikebygd i nedoverbakke 24.6.2017
av Askev W. Julsrud
Askev W Julsrud arrangerte olabil-løpet: "Vikebygd i nedoverbakke".

Les meir her

Jordskjelv med episenter i Skjold
med styrke 2,7 på Richters skala.
kl 13:55 vart det følt eit jordskjelv i området ved Skjold, mellom Haugesund og Ølen. Jordskjelvet er lokalisert til 59.512N og 5.623Ø med magnitude 2.7.
Les meir her


Vikestølsmøtet på UTBJOA BEDEHUS
pga dårleg vêr
Søndag 25.6.17
Les meir her


Vatn frå ovan hindra ikkje Vikebuen
Jonsok feira på Bryggjebakken

av Steinar Skartland 24.6.17
Ein våt fredags-ettermiddag i Vikebygd på St. Hans aftan. Det hindra ikkje at ein god del folk samla seg i båthamna klokka 18:00 og utover.

Les meir her

Folketalet i Vikebygd er
stabilt nå, men barnetalet i skulen kan koma under 30 elevar i 2022

av Steinar Sk. 7.6.2017

Kommunen si årsmelding viser at folketalet i Vikebygd har auka med 1 det siste året, til 547. Grunna låge fødselstal i Vikebygd går barnetalet  nedover. Bygda treng tilflytting av barnefamiliar!
-og har mange klare tomter.
Les meir her


Sykkel og Gangsti ved Vossaplasset
av Steinar Sk. 7.6.2017

Håp om at utbetring av vegen forbi Vossaplasset i Vikebygd kan starta seinhaustes som eit spleiselag med kommunal forskottering.

Les meir her


30 - sone i Plassavegen
Steinar Sk. 10.7.2017
Så er endeleg skiltinga på plass. Heile Plassavegen er
ei sone med fartsgrense
30 km i timen.

Les meir her

 

Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Sjå info på Grendautvalet si
eiga info-side

2017
Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER. Alle referat frå møta, samt anna relevant informasjon, blir lagt ut her.
 

Stell av kyrkjegarden
av Steinar Skartland  5.6.2017
Fleire har reagert på at klypping av graset på kyrkjegarden i Vikebygd ikkje har vore utført slik det skal i seinare tid. Fellesrådet for kyrkjene har ansvar for drift og vedlikehald av dei kyrkjelege eigedommane, og kyrkjeverja skal syta for at dette skjer. Kyrkjene har inngått avtale med eit eksternt firma som skal utføra klypping etter ein fast plan, dvs. kvar 8. dag frå slutten av april. 
 
Les meir her

Klikk her for å laste ned kyrkjebladet
Kyrkjebladet,
juni utgåva
.
m/Bilete av konfirmantane
Oversikt over Gudstenester og kyrkjelege arrangement

Les bladet her


ein gledefest
i bygda

av Steinar Skartland 17.5.2017
Tradisjonell 17. mai feiring med gudsteneste, kransenedlegging, talar, tog, flagg og fest.

Les meir om 17. mai her


Konfirmasjon i Vikebygd 14. mai
av Steinar Skartland 14.05.2017

Ei flott gudsteneste med fullt hus og to barnedåpar i tillegg til konfirmasjonen av ei flott ungdomsgruppe.

Les meir her
.


Søndagsskule og Chris Show
med Øystein

av Steinar Skartland 14.5.2017

Fullt hus i Ølen kultruhus då ei tverrkyrkjeleg dugnads-gruppe med Anne Lise Brekke Lien i spissen, fekk Chris Duwe til Ølen laurdag 13.mai

Les meir her


Den gamle fjellstien opp Skiftesdalen
merka og rydda av Roald Årvik og Per Vik

 Roald Årvik, 12.5.2017
Les om dette her


Dugnad på det skulemuseet i Årvik
av Steinar 6.5.2017

Dugnadsånda lever ennå godt i bygda

Les også her


Vikesprinten 30. april
Orientering i Årvik

98 løparar og 19 «småtroll» deltok i kretsløpet.

Les meir herVikeputten - Fotball og glade born
av Steinar Skartland 29.4.2017
det må ha vore bortimot 550 på dei 73 laga som spela til saman 110 kampar denne dagen.
Les meir her


Snorklipping og nyopning av Vikebygd Landhandel
Skal nå ha ope til klokka 18:00, også laurdagar
av Steinar 27.4.2017

Les meir / Bilder - her


Vikebygd gratulerer Nancy og Rolf Alne
Les meir her


Du kan sjå video-opptak og direkteoverføring frå kommunestyremøte  (klikk på aktuell sak))


 Klikk årsmeldinga, eller
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.


Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval..
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Les her om Minnesteinenn ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.

Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.

 


Årskavalkade - Dette hendte i 2016

Les eldre nyheiter frå:  2017 herGrendautvalet
Utvikling i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2017:
Solveig Hortman, Leiar

Elisabeth Winterhus Julsrud, nestl.
Frode Tindeland, sekretær
Kjetil Andre Skartland, kasserar
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 18.1.2017
Referat frå årsmøtet
Eller last ned og les: konstituering og planane for året 2017.

Årsmelding 2016

Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
2017:    547 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord. Etter ein liten reduksjon aukar det igjen i Vikebygd. Vi har ledige og byggjeklare tomter her i bygda.

Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2017 var talet 8828. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar 2016: 117.003; 
Noreg: 65%; USA 15,6%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 117 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no
Speidarprogrammet

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ

Grendautvalet

Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER.
Referat frå møta, samt anna relevant informasjon, kan du sjå her.

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00 Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger
Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her. Les meir her

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen med nutakassar i alle bygdene: "Ut på tur i Vindafjord."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo


Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) vald inn i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker::

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 29. april 2017
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 73 lag i 2017 og 550  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 30. april 2017
Orienteringsløp for Haugalandet
og Sunnhordland.
  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2017
Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 25. Juni 2017

Les her om møtet i 2017.
Les her om møtet i 2016.
Les her om møtet i 2015. 
Les om 117 år på stølen


Vikebygd Festivalen
Sist gong arrangert i 2014
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

Sist arrang. den 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


All-idrettsdag
Sist arr.:   1.10.16
Tidlegare arrangement:
Arrangement 2016

Arrangement 2015
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016
oppdatert 25.2.2017

Britt Nelly Ness Tveit vald som leiar i soknerådet for 2017.

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har valde Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 

 
Lesarar siste 12 mnd: ca.124826
46% frå PC;  54% frå mobil enh.

HIM DIN Tømmekalender avfall
Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Dato og tid for
Gudstenester i kyrkjene
i Vindafjord

Program 2017 for:
*
Stor-Speidaren haust

* Små-Speidaren haust
* Treningstider i hallen

2017

4.-6. nov. ELIESER
HARALDSEIDVÅGEN

4.11. kl 16:00 Familiemøte
5.11. kl 19:00 Ope møte
6.11. kl 19:00 Ope møte
Velkommen ombord
9. nov. Vikebuen arr.:
Bingo

på Bygdahuset kl. 20:00


10. nov: Venneklubben
16:00-17:30 for borna
på bedehuset
11. nov: Revy
Vikebygd Amatørteater
14:00 Førpremiere
19:30 Revy og dans
Les meir her
24. nov: Venneklubben
16:00-17:30 for borna
på bedehuset
26. nov: Gudsteneste
kl. 17:00 i kyrkja

Dåp og nattverd
Offer: Acta / Normisjon
29. nov: Longåsdalen
Onsdagskveld ope
18:30-20:00
30. nov: 60+ Treff
kl. 17:00 i Skjold kyrkje
10. des: Vik Kyrkje
LYSMESSE kl 17:00

m. speidarar / konfirmantar
24. des: Gudsteneste
kl. 14:30 i Vik kyrkje
31. jan: Longåsdalen
Onsdagskveld ope
18:30-20:00
 
Speidarprogrammet
ser du her
 
Aktivitetsplan 2017
Idrettslaget:
Treningstider i hallen:
Last ned pdf her

Klikk her for å sjå 2017-planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2017

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2017
Info om laget Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for 2016 i Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2017


Les også om:

2017
Samla oversikt for 2017
Oktober
Open Heart Ukraina
TV-aksjonen
Oktober-November
Handle lokalt dagen
September
1 år med Gunn til rors.
Familie-idrett 25.9.
Vikestølsmarsjen 3.9.
 August
Basar på bedehuset
Forskjellig frå august-sept.
Gravsteinane på internett
Sildajazz i Skjold kyrkje
Lokale lag på Norway Cup
Juli
102 Sommarshow frå Plasset
Bakedag i Plassabakeriet
30 sone i Plassavegen
Forskjellig frå juli 2017
Juni
Vikebygd i bilete
Jordskjelv 25.6.
Vikestølsmøtet
Nedoverbakke
Jonsok feiringa 23.6.
Vossaplasset-vegen
Folketalet og skulen i bygda
Mai
17. Mai feiringa
Konfirmasjon i bygda
Chris og Øystein Show
Merking av nye stiar
Dugnad på Årvik skule
Tom Roger-konsert i kyrkja
April
Vikesprinten 30.4.20177
Vikeputten 29.4.2017
Nyopning av butikken
Rolf Alne i Kenya
På leit etter røtene i Vikebygd
Påsken 2017
Vikestølstur i sol
Fasteaksjonen - 2017
Mars
SØK inn i Haugaland Kraft
Vikebygd Amatørteater
Forskjellig frå febr.-mars
Februar
Planeten Venus i vest
Kulturettermiddag
Speidarfest og Nutastavar
Venneklubben i Vikebygd
Arquebus-filmen
Januar Januar
Januar
Årsmøte i Grendautvalet
Året 2017
Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.

Bibliotek og kafé på Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

Historiske skrift

Følg sogebladet på web


Følg Segn og Soge
på Facebook

Klikk her og les om Segn og Soge


Bygdeboka for Vikebygd
2017: Manuset til bygdebok for Vikebygd er snart ferdig. Neste spørsmål er å finansiera opptrykk og sal av boka.: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag
2016      
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351
2017      
April 13737   443
Mai 11838   382
Juni 10065   336
Juli 10814   360

Heile 2016:   117 003 Besøk
 
 
Speidarwebben
Speidarprogrammett
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering.
LES MEIR HER om opplegget.

Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Vindafjord:
Legevakta nå same nummer i heile landet:
Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf og mobil, og er gratis..

Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungerer som før:
Ølen 53 65 55 555


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen Ølen 53 65 55 55
   

 • Legevakt 116 1177
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2017:
Solveig Hortman (leiar)
Elisabeth Winterhus Julsrud Frode Tindeland
Kjetil Andre Skartland
Stein Andor Sundve.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.
Konstituering 2017

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

TYSDAGSKVELDAR PÅ LONGÅSDALS-HYTTA

Frå kl. 18:30 og utover kvelden vil det, siste tysdag i månaden i januar, februar, mars og april, vera fyr i omnen og servering av nykokt kaffi på Longåsdalshytta.

Ta på deg hovudlykt og få ein fin kveldstur og koseleg drøs på hytta. Datoar:
31.01, 28.02,
28.03 og 25.04
VELKOMMEN !
Styret for Longåsdalshytta

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170