Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

 

Vassverket blir Samvirkeforetak

Sida er sist endra 3. jan. 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Følg på Twitter i 2013 - klikk her


Kallar inn til ekstraordinert årsmøte på Gamlatunet 3. januar 2013
Vikebygd Vassverk blir Samvirkeføretak

av Steinar Skartland 27.12.2012

Styret i Vikebygd Vassverk kallar i med kort varsel inn til ekstraordinert årsmøte for å gjera vedtaks-endringar, som igjen gjer det mogeleg å omgjera andelslaget til Samvirkeføretak, slik lova krev. 
Les framlegget til nye vedtekter her.


-Det ekstraordinære årsmøtet blir hos Jakop, på Gamlatunet, torsdag 3. januar, seier styreleiar Ola Harald Alne.  -For å kunna endra vedtektene for laget krev gjeldande vedtekter at minst 2/3 av andelseigarane røystar for.  Då svært få møter til årsmøta, må ein halda to årsmøte etter kvarandre. På det andre årsmøtet er det er dei frammøtande til årsmøtet som kan gjera dette vedtaket med simpelt fleirtal mellom dei som møter opp.  Elles vert det vanskeleg å få dette gjort.


Selskapet

Vikebygd Vassverk er registrert i Brønnøysundsregisteret under namnet:
Vikebygd Vassverk BA.  (BA = Begrensa Ansvar).  For å motta vassforsyning frå Vassverket må ein vera medlem i andelslaget og ha teikna seg for ein andel på kr 3.000,-.  Nå er det 260-270 andelseigarer i bygda. Total Eigenkapital (58,9%) var på kr 2.632.000, derav innskoten eigenkapital 834.000,-.  Verksemda hadde i 2011 ein omsetnad på 723.000 kr, og eit underskott før skatt på 174.000,-. (Kjelde:  Proff.no

Gjeldande vedtekter for andelslaget (Les her)
§1 i vedtektene
seier: 'Vikebygd Vassverk er eit andelslag med vekslande medlemstal og kapital.  Forretningskontor er i Vikebygd, Vindafjord kommune, Rogaland.'

Vidare står det i § 14 Endring av vedtektene:
'Endring av vedtektene kan berre gjerast av årsmøtet. Vedtak om dette krev 2/3 fleirtal av alle røysteføre i laget. Møter ikkje så mange, kan endringar av vedtektene avgjerast på nytt ekstraordinært årsmøte, og då med vanleg fleirtal av dei som møter fram.'

Ny lov om Samvirkeføretak (Les her)
Den nye lova om Samvirkeføretak vart gjeldande frå 1. januar 2008, og ga eldre føretak ein overgangsperiode på fem år: 'For dei samvirkelaga som er stifta før 1. januar 2008, vil det gjelde ein fem års overgangsperiode. Dette inneber at desse må ha innretta seg etter samvirkelova før 1. januar 2013.'  Den nye lova omfattar også ulike former for partslag, som Vassverket kjem inn under.

Samvirkeføretak
Samvirkeføretak er ei samanslutning som har til hovudføremål å fremje dei økonomiske interessene til medlemene med at desse deltek i verksemda til føretaket, anten som forbrukarar, leverandørar eller på annan liknande måte. Avkastninga, bortsett frå ei normal forrenting av eventuell innskoten kapital, blir stort sett verande i verksemda eller fordelt mellom medlemene på grunnlag av omsetninga dei har med føretaket. Ingen av medlemene ber personleg ansvar for føretaket sine plikter.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.

 

GODT NYTT ÅR
 
 
 

 

 


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
Vêrvarsling

Frå tidlegare

Nytt prosti - ny prest
Vassverket blir samvirke
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org